PRIVACYSTATEMENT 2022

Psychotherapiepraktijk Schill, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63013150, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk Schill met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Schill persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) cliënten; b. bezoekers aan Psychotherapiepraktijk Schill; c. bezoekers van www.psychotherapiepraktijkschill.nl; d. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk Schill contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk Schill persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk Schill verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychotherapiepraktijk Schill zijn gegenereerd d.m.v. invulling van het aanmeldformulier;

3. Doeleinden verwerking

Psychotherapiepraktijk Schill verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychotherapiepraktijkschill.nl; d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers; e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens

4. Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk Schill verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst. 5. Verwerkers Psychotherapiepraktijk Schill kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Schill persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Schill sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening 2 gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk Schill deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk Schill deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 7. Doorgifte buiten de EER Psychotherapiepraktijk Schill geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk Schill ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Psychotherapiepraktijk Schill bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk Schill hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

9. Wijzigingen privacy statement

Psychotherapiepraktijk Schill kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk Schill gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapiepraktijk Schill te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Schill door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiepraktijkschill.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Schill persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Schill door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiepraktijkschill.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).